Zvoľ jazyk

Slovak English French German Greek Hungarian Italian Polish Russian Spanish

KTO MA DNES SVIATOK

Sobota, 24. Marec 2018

Dnes má meniny Gabriela
Zajtra má meniny Marián

Kde nás najdete


Výchovný poradca ZŠ

VÝCHOVNÝ PORADCA ZŠ

Školský špeciálny pedagóg

Mgr. Anna Suváková

Konzultačné hodiny:

Utorok  7:30 hod.-14:00 hod.

Konzultácie pre rodičov možné aj mimo konzultačných hodín vo vopred dohodnutom čase a termíne.

Informácie výchovného poradcu

Informácie pre žiakov: Nástenka výchovného poradcu

Dôležité webové stránky: www.svsbb.sk, www.infovek.sk,www.povolania.sk,http://www.stredneskoly.sk//

Dôležité termíny:

Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ.

na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

20.02.2018

Talentové skúšky.

25.03. - 15.4.2018

Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.

21.3.2018

Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné učebné a študijné odbory vrátane osemročných gymnázií.

10.4.2018

1.kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

14.05.2018

1.kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)

17.05.2018

2.kolo prijímacích skúšok

19.06.2018

Informácie školského špeciálneho pedagóga

Cieľom práce školského špeciálneho pedagóga je  poskytovať pravidelnú odbornú individuálnu pomoc deťom so špeciálnymi individuálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a to žiakom s vývinovými poruchami učenia/dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, dyspraxia/, s poruchami koncentrácie a pozornosti a s inými zdravotnými znevýhodneniami.

Špeciálnopedagogická činnosť je zameraná na tieto oblasti:

Práca so žiakmi:

Individuálne špeciálno-pedagogické  cvičenia :

rozvoj  kognitívnych, percepčných  funkcií a školských zručností –vnímania, pamäti, koncentrácie pozornosti, porozumenie  informáciám, rozvoj slovnej zásoby ,rozvoj grafomotoriky, a správnej techniky  čítania u individuálne začlenených žiakov.

Zmiernenie negatívneho vplyvu  zdravotného znevýhodnenia na výchovno-vzdelávací proces.

Objasnenie edukačného obsahu, ktoré dieťa nepochopilo bežnými metódami aplikovanými  vo  vyučovacom procese.

Diagnostické sledovanie detí s problémami v učení a v správaní.

Orientačné špeciálno-pedagogické vyšetrenie detí s problémami v učení po návrhu vyučujúceho, príp. žiadosti rodiča.

Spolupráca s rodičmi:

Individuálne konzultácie a poradenstvo rodičom žiakov s problémami v učení a v správaní.

Individuálne konzultácie  a poradenstvo  rodičom individuálne začleneného žiaka.

Výmena informácií rodiča a učiteľa a hľadanie správneho postupu v edukačnom procese žiaka.

Spolupráca s rodičmi žiakov s vývinovými poruchami učenia pri tvorbe individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu.

Spolupráca s rodičmi detí s vývinovými poruchami učenia pri tvorbe individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu.

Spolupráca s učiteľmi:

Konzultácie s vyučujúcimi, hľadanie vhodného spôsobu práce so žiakom, rozbor jeho práce a aktivít  v učebnom procese.

Spolupráca s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho programu pre každého individuálne začleneného žiaka.

Spolupráca so špecializovanými zariadeniami

Školský špeciálny pedagóg podľa potreby spolupracuje s poradenskými inštitúciami, predovšetkým s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPP ) vo Svidníku, CPPP a P v Stropkove, CŠPP v Humennom, CŠPP -Opatovská cesta Košice, CŠPP Pavla Sabadoša v Prešove.

Počasie

Anketa

Čítate knihy ?
 

OnLine

TOPlist