Zvoľ jazyk

Slovak English French German Greek Hungarian Italian Polish Russian Spanish

KTO MA DNES SVIATOK

Sobota, 24. Marec 2018

Dnes má meniny Gabriela
Zajtra má meniny Marián

Kde nás najdete


PK II.stupeň

PK spoločenskovedných predmetov      Školský rok 2017/2018

Vedúca PK: Mgr. Anna Lažová

Zoznam členov PK spoločenskovedných predmetov v školskom roku 2017/2018

SJL   –   Mgr, Anna Lažová, Mgr. Antónia Drobňáková

ANJ  –   Mgr. Angelika Hanusová,  Mgr. Igor Sagan,  Mgr. Lucia Smaržíková ,

Mgr. Jana  Tyčová,  Mgr. Helena  Vaškaninová,

NEJ  –   Mgr. Tatiana Braslavská

RUJ  –   Mgr. Lenka Olejárová

DEJ   –  Mgr. Mgr. Róbert Franko, Mgr. Nikola Mihoková

OBN –   Mgr. Tatiana Braslavská, Mgr. Anna Lažová

HUV –   Mgr. Anna Suváková

VUM –   Mgr. Anna Suváková

VYV  –   Marta Kotuličová

TEV –    Mgr. Róbert Franko, Mgr. Branislav Popik, Rastislav Paňko

ETV  –   Mgr. Tatiana Braslavská

Plán práce PK spoločenskovedných predmetov vychádza zo základných pedagogických dokumentov:

-  POP na školský  rok 2017/18

-  plán ZŠ na školský rok 2017/18

-  štátny vzdelávací program

-  inovovaný ŠVP pre 7. ročník

-  učebné osnovy, štandardy a námety členov PK spoločenskovedných predmetov

Hlavné úlohy pre šk. rok 2017/2018

Plán práce PK vychádza zo základného pedagogického dokumentu -Štátny vzdelávací program  / Školský zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov /  a z inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu, podľa ktorého postupujú žiaci 7. ročníka. Plán práce PK nadväzuje tiež na činnosť PK z minulého šk. roka, zohľadňuje úlohy výchovno-vzdelávacieho programu, plánu práce školy a pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR na školský rok 2017/2018.   Počas školského roka bude dopĺňaný o aktuálne úlohy. Budeme sa orientovať na realizáciu priorít výchovy a vzdelávania zadefinované v Národnom programe výchovy a vzdelávania SR a plne rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa.

Ďalšie úlohy plánu PK :

b/ zefektívnenie vzdelávacej činnosti

c/ zvýšenie odbornej a metodickej prípravy členov PK

d/ zvýšená pozornosť  talentovaným žiakom

d/ skvalitnenie práce so slabo prospievajúcimi žiakmi

e/ venovať pozornosť žiakom s IVVP

f/ spolupracovať s PK prírodovedných predmetov a MZ 1. - 4. roč. s cieľom vytvoriť podmienky  na plynulý prechod žiakov do 5. ročníka.

Vyučujúci v jednotlivých predmetoch  budú prehlbovať jazykovú výchovu, skvalitňovať písomný prejav a jeho estetickú podobu, prehlbovať estetické cítenie, krásu umeleckého slova či diela, rozvíjať schopnosti a osvojiť vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu. Vyučujúci budú pomáhať žiakom v procese sebauvedomovania a sebaúcty, dbať na rozvíjanie tolerancie a zodpovednosti ako základných podmienok humánnych vzťahov medzi pohlaviami, viesť žiakov ku schopnosti kritického a nezávislého myslenia, k zdravému sebavedomiu a národnej hrdosti, poskytovať kvalitnú úroveň vo všetkých  spoločenskovedných predmetoch a vhodne využívať modernizáciu vyučovacích metód, venovať pozornosť talentovaným žiakom, pripravovať žiakov na prijímacie pohovory, prednes, literárne súťaže, vedomostné súťaže, voliť individuálny prístup k integrovaným a slabo- prospievajúcim žiakom. Dôležitou úlohou bude tiež zapájanie  žiakov do mimoškolských aktivít, ako sú záujmové krúžky, predmetové  súťaže / vrátane olympiád /, športové a kultúrne činnosti, exkurzie... Cieľom je  dosiahnuť  takú úroveň rečových zručností, aby žiaci zvládli primerane a správne každú komunikatívnu situáciu,  hovorovú i odbornú.

Konkrétne úlohy pre jednotlivé predmety

Slovenský jazyk a literatúra

-  rozvíjať u žiakov národné povedomie a cítenie, národnú hrdosť a vlastenectvo

-  pestovať u žiakov vzťah k ľudovým tradíciám

-  uplatňovať komunikatívny prístup, vzbudzovať v žiakoch záujem o čítanie literatúry v

slovenskom jazyku, o návštevu knižníc, divadelných predstavení a iných kultúrnych

podujatí

-  zvyšovať úroveň čítania s porozumením, zlepšovať schopnosť reprodukcie prečítaného

textu, dbať o správnu intonáciu a tempo čítania

-  venovať pozornosť nácviku pravopisu a grafickej úprave žiackych prác

-  uplatňovať  medzipredmetové vzťahy a prierezové témy

-  zapojiť sa do systému periodického testovania žiakov – Testovanie 5 a Testovanie 9,

zvýšiť prípravu žiakov na celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka zo slovenského

jazyka – Testovanie 9 a pripraviť žiakov na Testovanie 5, výsledky vyhodnotiť

-  venovať zvýšenú pozornosť príprave žiakov 9. ročníka prijímacie pohovory na SŠ

-  učiť žiakov pracovať so slovníkmi

-  dodržiavať počet predpísaných písomných prác, diktátov a testov a systém hodnotenie

-  zorganizovať výchovné koncerty, besedy, kvízy a výstavy kníh v rámci vyučovania SJL

-  pripravovať žiakov na recitačné a literárne súťaže

-  zefektívniť prácu školskej knižnice, doplňovať žiacku knižnicu o nové knihy,

-  v súvislosti s Medzinárodným mesiacom školských knižníc na podporu čítania sa zapojiť

so  žiakmi do slovenského projektu Záložka do knihy a do projektu Medzinárodný deň

školských knižníc

Celoslovenské testovanie 5 sa uskutoční 22. novembra 2017(streda).Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2018, T9-2018) sa uskutoční 21. marca 2018 (streda). Náhradný termín Testovania 9-2018 sa uskutoční 5. apríla 2018 (štvrtok).

Cudzie jazyky

-  vo vyučovaní cudzích jazykov rozvíjať komunikatívnosť

-  dosiahnuť, aby žiaci boli schopní viesť konverzáciu v cudzom jazyku a dorozumieť sa v

cudzojazyčnom prostredí podľa im stanovenej úrovne jazykových zručností

-  vzbudzovať u žiakov záujem o anglický, nemecký a ruský jazyk

-  učiť žiakov pracovať so prekladovými a výkladovými slovníkmi

-  uplatňovať medzipredmetové vzťahy a prierezové témy

-  na vyučovacích hodinách využívať zvukové a video nahrávky, autentické a doplnkové texty, jazykové časopisy

-  využívať prácu s PC, internetom, interaktívnymi CD a formu prezentácií učiva na interaktívnej tabuli

-  pri čítaní s porozumením a hovorení klásť dôraz na správne vyjadrovanie sa, intonáciu a tempo reči

-  pri počúvaní s porozumením klásť dôraz na zvýšenú koncentráciu, správne zachytenie

počutého  textu, pochopenie jeho významu a správnu reprodukciu

-  zapájať žiakov do tvorby projektov, práce žiakov vystavovať, okrem ich jazykovej správnosti  hodnotiť aj ich snahu a čas venovaný príprave projektov

-  pripravovať žiakov na jazykové olympiády a dosiahnuť ich úspešné absolvovanie

-  rozvíjať jazykové zručnosti u nadaných žiakov

Občianska náuka

-  formovať mravné vedomie žiaka, rozvíjať tvorivé myslenie a národné povedomie žiaka

-  reprezentovať požiadavky školy

-  zamerať sa na všestranný rozvoj osobnosti žiaka

-  formovať vzťah žiaka k svetu, aby stanovené hodnoty prijímal, reagoval na ne, akceptoval ich, integroval a zvnútornil sa s nimi

-  zapojiť sa do Detského činu roka

-  rozvoj multikultúrnej výchovy, výchovy v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, práv osôb so zdravotným postihnutím, rovnosti muža a ženy

-  predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie, extrémizmu a  rasizmu a v oblasti problematiky migrácie

Dejepis

-  vo vyučovaní aplikovať zážitkovosť, organizovať exkurzie, tematické besedy a kvízy

-  využívať encyklopédie, historické pramene, médiá, prácu s PC, internetom, formu prezentácií  učiva  prostredníctvom dataprojekcie a interaktívnej tabule

-  učiť žiakov vyhľadávať a spracúvať informácie z rôznych prameňov

-  uplatňovať medzipredmetové vzťahy a prierezové témy

-  učiť žiakov premýšľať o hodnotách života, rozvíjať kritické myslenie, úctu a toleranciu k názorom druhých

-  predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu v súlade s Chartou základných ľudských práv a slobôd

-  oboznamovať sa s kultúrnym dedičstvom našich predkov

-  v súlade s Koncepciou boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019   využívať metodické materiály na www.minedu.sk, www.statpedu.sk, www.vudpap.sk.

-  bojovať proti kriminalite, fajčeniu a alkoholizmu

-  organizovať návštevy múzeí a galérií

Hudobná výchova

Poslaním hudobnej výchovy je rozvíjanie elementárnych hudobných schopností a prebúdzanie trvalého pozitívneho vzťahu k hudbe, ale aj

-  rozvíjať elementárne hudobné schopnosti a prebúdzanie trvalého pozitívneho vzťahu k hudbe

-  podchytiť záujem detí o hudobnú činnosť a vhodnými formami podnecovať rozvoj ich hudobnosti

-  smerovať k estetickej, mravnej a citovej kultivácii osobnosti dieťaťa

-  rozvíjať fantáziu, podnecovať originalitu

-  rozvíjať vyššie city

-  podnecovať samostatnosť, záujmy, motiváciu, dokončenie činnosti

-  utvárať pozitívny vzťah k umeniu, prírode

Výchova umením

- nadobudnú schopnosť uplatňovať nadobudnuté vedomosti pri aktívnom vnímaní a obsahovom sprístupňovaní umeleckých diel,

-  spoznajú najvýznamnejších slovenských a svetových tvorcov diel rôznych umeleckých druhov a ich interpretov, diela typické pre kľúčové  tendencie súčasného umenia, ako aj diela  charakterizujúce štýlové znaky historických epoch,

-  spoznajú najdôležitejšie vlastnosti vyjadrovacích prostriedkov rôznych umení, technické postupy,  nástroje a médiá;

-  na základe spoznávania a osvojovania si umeleckej výpovede domácich diel (výtvarných, hudobných, literárno-dramatických) v kontexte  s európskou kultúrou získavajú úctu ku tvorcom a dielam svojej krajiny;

-  na základe svojich činností v tomto predmete získavajú schopnosť vyjadrovať svoje emócie, vzťahy a postoje, teda komunikovať umeleckými  prostriedkami,

-  nadobudnú schopnosť otvorene prijímať, hodnotiť a oceňovať umelecké diela a umelecké prejavy  vlastného národa, ale i iných  národov a etník,

-  dokážu analyzovať, porovnávať a syntetizovať poznatky a podnety z prírodných vied, geografie, histórie, etiky, literatúry, cudzích jazykov a  vyhodnocovať ich vplyv na umenie,

-  dokážu vytvárať projekty, v ktorých budú syntetizovať vlastné i prevzaté nápady z jednotlivých  umeleckých oblastí

Etická výchova

Vo vyučovaní etickej výchovy:

- poskytnúť žiakom impulzy a pozitívne skúsenosti, ktoré podporujú základnú dôveru, autonómiu a iniciatívu

- umožniť im osvojiť si základné komunikačné zručnosti, základné úkony spoločenského správania,  učiť ich pozitívne hodnotiť seba aj druhých, tvorivo riešiť každodenné situácie v medziľudských  vzťahoch

- vysvetliť žiakom pojmy empatia, asertivita, spolupráca a prosociálne (sociálnepozitívne) správanie

- umožniť žiakom osvojiť si ďalšie sociálne zručnosti, napr. vyjadrovanie citov, empatie, asertívne   správanie

- umožniť žiakom osvojiť si základné postoje, ktoré podmieňujú kultivované dospievanie, učiť ich  poznávať sám seba, objavovať svoju identitu, rozvíjať sebaoceňovanie

- spoznávať a osvojovať si práva a povinnosti v rodine, učiť sa kultivovane prejaviť svoj názor, postupne preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia, zároveň však rešpektovať rodičov a viesť s nimi konštruktívny dialóg

- umožniť žiakom uvedomiť si svoju sexuálnu identitu, chápať pozitívne hodnoty priateľstva, lásky, manželstva a rodiny, uvedomiť si riziká spojené s predčasným sexuálnym životom  zdôvodniť základné mravné normy, zaujať správny postoj k otázkam súvisiacim so sexualitou

- rozvíjať u žiakov pozitívny postoj k postihnutým, chorým, a iným skupinám obyvateľstva, ktoré potrebujú pomoc a porozumenie

- vysvetliť žiakom základné pojmy súvisiace s voľbou životných cieľov, svetonázorom, náboženstvom, etickými hodnotami a normami

- umožniť žiakom pochopiť základné etické problémy súvisiace s ekonomickými hodnotami, pravdou a dobrým menom

-  vysvetliť žiakom základné pojmy súvisiace s ochranou prírody a životného prostredia

-  učiť žiakov rešpektovať ľudí s inými názormi, zároveň však ostať sám sebou; formulovať svoje životné ciele, byť odolný voči nevhodným ponukám, ostať slobodný od závislostí, ktoré znehodnocujú a ohrozujú náš život

-  rozvíjať u žiakov povedomie vlastnej dôstojnosti a hodnoty ľudskej bytosti, v tomto zmysle byť schopný kriticky hodnotiť masmediálne vplyvy, vychovať kritického diváka

Telesná výchova

-  stimulovať  reč a myslenie počas telovýchovných  činností

-  podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti

-  podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách

-  formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, športu

-  kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela

-  vytvárať podmienky pre optimálny rozvoj zdravotne orientovanej zdatnosti

-  podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie

-  uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti

Mimovyučovacie aktivity:

1.  Holokaust – besedy, nástenka, film

2.  Záložky spájajú

3.  Deň európskych jazykov

4.  Medzinárodný deň školských knižníc

5.  Rozvoj čitateľskej gramotnosti

6.  Viem, čím chcem byť a prečo –výchova k budúcemu povolaniu

7.  Nebuď otrok drog

8.  Príprava na testovanie piatakov a deviatakov, predmetové súťaže a olympiády

9.  Šaliansky Maťko

10.  Prečo mám rád slovenčinu, Slovensko - posilňovať národnú hrdosť detí

11.  Hviezdoslavov Kubín

12.  Marec – mesiac knihy

13.  Deň Zeme

14 . Rozvoj finančnej gramotnosti

15.  Ekologické aktivity

16   Návšteva múzeí a galérii

17  Besedy na aktuálne témy a podľa plánu jednotlivých vyučujúcich

18. Krúžková činnosť

Počasie

Anketa

Čítate knihy ?
 

OnLine

TOPlist