Zvoľ jazyk

Slovak English French German Greek Hungarian Italian Polish Russian Spanish

KTO MA DNES SVIATOK

Sobota, 24. Marec 2018

Dnes má meniny Gabriela
Zajtra má meniny Marián

Kde nás najdete


Koordinátor environmentálnej výchovy

Možnosť zachovania života na Zemi sa stáva globálnym problémom. V tejto súvislosti aj Štátny vzdelávací program uvádza prierezovú tému Environmentálna výchova naliehavo.

Ťažiskom environmentálnej výchovy na Spojenej škole, Obchodnej akadémii vo Svidníku je preto viesť k zmene postoja k životu a životnému prostrediu, napomôcť utváranie harmónie medzi človekom a prírodou, medzi spoločnosťou a životným prostredím.

Environmentálna problematika nie je pre našu školu už žiadnou neznámou. V tejto oblasti realizovala a realizuje viacero náročných úloh a zaujímavých aktivít (v rámci úspory energií je to najmä vlastná kotolňa, zavedenie úsporných svietidiel, zber používaných elektrospotrebičov a batérií, tvorba a prezentovanie žiackych prác v elektronickej podobe v rámci vyučovacieho procesu, zapájanie sa do aktivít s názvom Recyklohry, Mladí reportéri a i.).

So zámerom lepšie realizovať environmentálnu výchovu sa naša škola sa v šk. roku 2011/2012 zapojila do certifikačno-vzdelávacieho programu Zelená škola, ktorý na Slovensku začal svoju činnosť v roku 2004 pod záštitou Centra environmentálnych aktivít a koordinuje ho Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Garantom certifikácie je sieť environmentálne-výchovných aktivít Špirála.

Vedúcu úlohu zohrávajú žiaci. V našom prípade sú to hlavne členovia Environmentálneho krúžku pri CVČ Giraltovce, ktorí sú iniciátormi a garantmi množstva aktivít prostredníctvom organizačnej skupinky Kolégium Spojenej školy (Zelené kolégium). Všeobecným cieľom aktivít programu je rozvíjanie vzájomnej spolupráce a kritického myslenia vedúce ku konkrétnym environmentálnym zmenám vo svojom najbližšom okolí, ale i zapojiť a osloviť ostatných. Žiaci tak môžu navrhovať a realizovať zmeny v okolí školy i v samotnej budove školy (ako a čo separovať, ako šetriť vodou, plynom či elektrickou energiou).

Konkretizovaným cieľom školy v najbližšom certifikačnom období je zamerať sa na triedenie odpadu a skvalitnenie separovania. Pre tento zámer sme sa rozhodli po vykonaní environmentálneho auditu, t. j. po analýze a zisteniach súčasného stavu školy.

Tie sú predpokladom ďalšieho systémového plánovania (bližšie informácie k postupným krokom na www.zelenaskola.sk, priebežné informácie o činnosti na stránke školy v časti http://spojenaskolask.sk/novy_web/?q=ss/zelena-skola.

V zahraničí je tento program známy pod názvom Eco-Schools a pre svoju praktickosť vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju má uznanie OSN.

Význam environmentálnej výchovy preto vidíme v:

- poznávaní zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi a chápaní súvislostí vo vzťahu: ľudská populácia a životné prostredie (napr. exkurzie skládky, čističky),

- porozumení súvislostiam medzi lokálnymi a globálnymi problémami (prevažne medzipredmetové vzťahy vo vyučovacom procese, prezentácie žiakov, prednášky ),

- a realizovaní možných zmien v kontexte vlastnej zodpovednosti a schopnosti (prevažne praktická činnosť v rámci vyučovania i mimo neho – Zelená škola, krúžková a príležitostná pro-environmentálna činnosť ).

Ing. Milan Tchir, koordinátor environmentálnej výchovy

Počasie

Anketa

Čítate knihy ?
 

OnLine

TOPlist