Zvoľ jazyk

Slovak English French German Greek Hungarian Italian Polish Russian Spanish
ISIC
Program DofE

KTO MA DNES SVIATOK

Sobota, 25. Máj 2019

Dnes má meniny Urban
Zajtra má meniny Dušan

Kde nás najdete


Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu

KOORDINÁTOR VÝCHOVY K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU

PLÁN  VÝCHOVY  K MANŽELSTVU  A  RODIČOVSTVU

v školskom roku 2017/18

,,Ak má byť manželstvo vydarené, treba sa zamilovať veľa ráz, ale vždy do tej istej osoby.“                                                                                                                            John Goodman

Škola má osobitné možnosti poskytovania systematického (i systémového) vzdelávania na odbornej úrovni, ale poznatky sa sprístupňujú aj multidisciplinárne, pretože VMR je koncentrátom poznatkov z oblasti sociológie, psychológie, biológie, etiky, morálky, teológie a i. Pri koncipovaní plánu VMR sme vychádzali z učebných osnov, vydaných Ministerstvom školstva, vládou prijatými dokumentmi, ktoré deklarujú vážnosť a dôležitosť problematiky.

Našou ambíciou je orientovať mladých ľudí na etické hodnoty života, pomôcť im zorientovať sa v náhodných, hodnotovo nerelevantných informáciách prezentovanými médiami a sociálnymi sieťami.

Výchova k manželstvu a rodičovstvu má v školskom systéme svoje opodstatnenie. Mladý človek prechádza procesom sebapoznávania, utvárania sociálnych vzťahov a kontaktov. Vhodnými metodickými ukazovateľmi (obsah, forma, metóda) má škola potenciál dosiahnuť  zvýšenie emočnej inteligencie, empatie, tolerancie, zodpovednosti, ktorá človeku zvyšuje šance rozumieť sebe aj iným,  konať správne a morálne. VMR ašpiruje na to, aby sa týchto cieľov zmocnila.

Všeobecné ciele a úlohy vyplývajú z ministerských osnov, všeobecne známych potrieb mladého človeka zorientovať sa v problematike a predovšetkým z vedecky overených exaktných poznatkov súčasných vedných disciplín.

·         Sprístupniť žiakom aktuálne informácie o súčasnej rodine, jej podstate, význame, úlohe a funkcii.

·         Zorientovať sa v základných i nadstavbových kategóriách, pojmoch  a termínoch.

·        Vplývať na žiakov, aby sa stali emocionálne, morálne, sociálne i hodnotovo zrelými osobnosťami, zodpovednými za svoje konanie.

Čiastkové úlohy a ciele pre ďalšie skvalitnenie Výchovy k manželstvu a rodičovstvu na školský rok 2017/18

 • zorientovať žiakov v oblasti sociálno-psychologickej, definovať pojmy  priateľstvo, láska, sex, manželstvo, rodina, rodičovstvo,
 • viesť žiakov k osobnej zodpovednosti, v pravom význame poznať obsah pojmov zodpovednosť, vernosť, dôvera, empatia, rodinná harmónia, rodičovské a detské roly,
 • beseda  s odborníkom na tému ochrana pred počatím, druhy antikoncepcie, prevencia pred pohlavnými chorobami, plánované rodičovstvo,
 • odborná prednáška o rodičovstve - tehotenstvo, narodenie dieťaťa, intímna hygiena, prevencia pohlavných chorôb,
 • funkcia rodiny, úplne a neúplné rodiny, akceptácia postihnutého dieťaťa, etické a teologické otázky problematiky, bezdetnosť verzus mnohodetné rodiny,
 • diskusia na tému nezastupiteľnosti rodiny, význam materstva, otcovstva, kultivovanosť vzťahov  v rodine, dvojgeneračné vzťahy, kríza rodiny,
 • vznik a vývoj vzťahov - chodenie, dvorenie, zaľúbenie, láska, intímne zblíženie,
 • sexuálna výchova, dôsledky promiskuity, pohlavne prenosné choroby, homo-, heterosexuálne vzťahy, lesbické lásky, akceptovateľné a neakceptovateľné sexuálne praktiky,

 • zdravotné a psychologické predpoklady pre manželstvo a rodičovstvo. Význam harmonických vzťahov pre pokojný rodinný život a zdravý vývoj dieťaťa. Riešenie konfliktov, vzťahy v rodine, autorita, zodpovednosť, tolerancia ako nástroje šťastnej rodiny,
 • priebežne počas celého školského roku sledovať a využívať ponuky akcií a podujatí, organizované inými subjektmi,  besedy, mítingy, prednášky, celoškolské podujatia, filmové predstavenia,
 • aktívne a priebežne zapájať  žiakov,  riešiť problematiku VMR v rámci mimoškolských aktivít a prezentácií.

PaedDr. Emília Lapčáková

Vo Svidníku 20. septembra 2017

AKTIVITY ŠK.ROK 2018/2019

AKTIVITY MESIAC MÁJ 2019
ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI
Nadácia Volkswagen SLOVAKIA
Ja-Slovensko

Počasie

OnLine

TOPlist