O Škole

Spojená škola Svidník je modernou školou, ktorá poskytuje základné a úplné stredné odborné vzdelanie.
            Základná škola je organizačnou zložkou Spojenej školy a jej pôvodná história (II. Základná škola arm. gen. L. Svobodu) sa začala písať ešte v roku 1986. Teraz je to moderná základná škola, bohato vybavená najnovšími učebnými  pomôckami, didaktickou a výpočtovou technikou nielen v odborných učebniach, ale aj v bežných triedach. Školský vzdelávací program je zameraný na rozšírené vyučovanie informatiky, anglického jazyka a dopravnej  výchovy – už od 1. ročníka.
            Organizačná zložka Obchodná akadémia poskytuje odbornú prípravu v dvoch študijných odboroch – obchodná akadémia (štvorročné štúdium ukončené maturitou) a hotelová akadémia (päťročné štúdium, po ukončení absolventi získavajú maturitné vysvedčenie a výučný list). Škola umožňuje žiakom získavať a zdokonaľovať svoje zručnosti, schopnosti a kompetencie využívaním najnovšej  didaktickej techniky, inovatívnych metód vyučovania, didaktických hier, praktického nácviku, aplikovaním teórie do praxe v cvičnej firme, študentskej spoločnosti či cestovnej kancelárii.
            Okrem poskytovania kvalitného vzdelávania – všeobecného a odborného zamerania – škola vytvára veľmi dobré podmienky na mimoškolské aktivity. O tom svedčia naše výsledky na predmetových olympiádach a súťažiach, absolvovanie rôznych kurzov – barmanského, callebaut (úprava belgickej čokolády), kurz baristiky (príprava kávy), carving fruitu (umelecké vyrezávanie ovocia a zeleniny), pernikársky, absolvovanie štátnej skúšky v písaní na PC a úpravy korešpondencie. Rekonštruované telocvične, nová posilňovňa a multifunkčné ihrisko, bohaté spektrum športového náradia sú využívané na športové aktivity v rámci krúžkov, Školského športového klubu a Centra talentovanej mládeže so zameraním na volejbal. V rámci zahraničnej praxe (Cyprus, Grécko, Kréta, Rhodos, Rakúsko, Nemecko, Taliansko) a v rámci realizácie medzinárodných projektov žiaci majú možnosť spoznať krajiny Európy a zdokonaliť sa v cudzích jazykoch.
            Spojená škola vo Svidníku predstavuje modernú inštitúciu, ktorá má všetky predpoklady úspešne pokračovať vo svojom poslaní, a ktorá má dôstojné miesto v sieti škôl na Slovensku.