Zvoľ jazyk

Slovak English French German Greek Hungarian Italian Polish Russian Spanish
ISIC
Program DofE

KTO MA DNES SVIATOK

Sobota, 3. Jún 2023

Dnes má meniny Karolína
Zajtra má meniny Lenka

Kde nás najdete


Maturita OA šk.rok 2014/2015

Školský rok 2014/2015

M A T U R I T A 2015

17. – 20. marca 2015 - Externá časť a písomná forma internej časti MS

14. – 17. apríla 2015 – náhradný termín EČ a PFIČ MS

3. – 8. septembra 2015 – predbežný opravný termín EČ a PFIČ MS (určí MŠVVaŠ SR)

18. – 22. mája – ústna časť MS

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. Vyhláška č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov bola od 1. marca 2014 zrušená.

Ďalšie dôležité informácie o externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2014/2015 nájdete v dokumente Maturita 2015 - Základné informácie.

Okruhy tém z cudzích  jazykov a zo slovenského jazyka a literatúry pre ÚČ IF MS v školskom roku 2014/2015

MATURITA 2013

Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2012/2013 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011, vyhláška č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov.

Externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (skratka NÚCEM).

Nová maturita - zmeny v maturite 2013

Sprísnenie maturitnej skúšky POZOR ZMENA!

Od školského roku 2012/2013 (Maturita 2013) dochádza k sprísneniu MS, lebo sa určujú predpoklady na úspešné vykonanie MS z predmetu, ktorý má EČ MS a PFIČ MS resp. predmetu, ktorý má len EČ MS. Vo väčšej miere sa bude prihliadať na výsledky písomných skúšok ako tomu bolo doteraz (doteraz žiak zmaturoval bez ohľadu na to, aké hodnotenie žiak získal z PFIČ MS a z EČ MS, ak z ústnej časti MS odpovedal aspoň na známku dobrý).

Žiak bude musieť získať z vyučovacích a cudzích jazykov buď viac ako 25 % z PFIČ MS alebo viac ako 33 % z EČ MS, ak z ústnej časti maturitnej skúšky bude odpovedať aspoň na známku dobrý. Ak bude hodnotený na ústnej časti MS z vyučovacích a cudzích jazykov známkou dostatočný, bude musieť získať viac ako 25 % z PFIČ MS a súčasne viac ako 33 % z EČ MS. Z matematiky bude musieť získať viac ako 25 % z EČ MS ak odpovie z ústnej časti MS aspoň na známku dobrý, alebo získať viac ako 33 % z EČ MS ak odpovie z ústnej časti MS na známku dostatočný.

Náhrada maturitnej skúšky z cudzieho jazyka POZOR ZMENA!

V záujme jednotného postupu v súvislosti s konaním maturitnej skúšky žiakov gymnázií, ktorým je uznaná náhrada maturitnej skúšky z cudzieho jazyka z povinného predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk podľa vyhlášky MŠ SR č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme nasledovné:

Ak je žiakovi gymnázia uznaná náhrada maturitnej skúšky z povinného predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk podľa uvedenej vyhlášky a zároveň si určil pri prihlasovaní na maturitnú skúšku voliteľný predmet maturitnej skúšky zo skupiny predmetov cudzí jazyk podľa § 6 vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z., koná z tohto predmetu len ústnu formu internej časti maturitnej skúšky.

Opakovanie neúspešnej maturity POZOR ZMENA!

Neúspešní maturanti budú opakovať maturitnú skúšku až o ďalší rok. Doteraz neúspešný maturant opakoval maturitu v septembri toho roku, v ktorom maturoval.

Maturita 2013 a cudzie jazyky

Externú časť (EČ) a písomnú formu internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky (MS) môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí pri prihlasovaní na MS, pričom žiak akéhokoľvek typu gymnázia ich vykoná na úrovni B2 a žiak strednej odbornej školy a konzervatória si vyberie, na akej úrovni ich chce vykonať (B1 alebo B2). Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským si môže ďalší cudzí jazyk voliť ako ďalší voliteľný predmet (štvrtý) alebo ako dobrovoľný predmet. V oboch prípadoch vykoná iba ústnu formu internej časti (ÚFIČ) MS na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu.

Výsledky

Najneskôr desať dní pred začiatkom ústnej formy internej časti maturitnej skúšky budú do škôl doručené výsledky (výsledkové listiny) žiakov príslušnej školy z EČ MS, aby o nich mohla škola v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. informovať svojich žiakov.

Vo výsledkových listinách bude uvedená úspešnosť žiaka v teste (v percentách), jeho relatívna úspešnosť v porovnaní s celoslovenským výsledkom (percentil) a základné štatistické výsledky školy. Percentuálne vyjadrenie úspešnosti žiaka v EČ MS a dosiahnutý percentil sa uvádzajú na maturitnom vysvedčení.

ČASOVÝ HARMONOGRAM RIADNEHO TERMÍNU EČ a PFIČ MS 2015

ČASOVÝ HARMONOGRAM RIADNEHO TERMÍNU IČ MS 2015

Tematické okruhy zo SJL a cudzích jazykov

Tematické okruhy pre maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry v školskom roku 2013/2014

Cieľové požiadavky predmetu

Tematické okruhy pre maturitnú skúšku z nemeckého jazyka úroveň B1

Cieľové požiadavky pre úroveň B1

Tematické okruhy pre maturitnú skúšku z anglického jazyka, úroveň B1

Tematické okruhy pre maturitnú skúšku z anglického jazyka, úroveň B2

Cieľové požiadavky pre ANJ

Tematické okruhy pre maturitnú skúšku z ruského jazyka

Cieľové požiadavky pre RUJ

Okruhy tém z praktickej časti odbornej zložky

Okruhy tém z teoretickej časti odbornej zložky

 

ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI

ZELENÁ ŠKOLA

ZELENÁ ŠKOLA
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko

OnLine

TOPlist