Zvoľ jazyk

Slovak English French German Greek Hungarian Italian Polish Russian Spanish
ISIC
Program DofE

KTO MA DNES SVIATOK

Sobota, 3. Jún 2023

Dnes má meniny Karolína
Zajtra má meniny Lenka

Kde nás najdete


Školský špeciálny pedagóg

Školský špeciálny pedagóg

Konzultačné hodiny

Mgr. Anna Suváková

Konzultačné hodiny

Utorok                            8:40 hod.- 10:00 hod.

Mgr. Radka Cerulová

Streda                            13:00 hod – 14:00 hod

Konzultácie pre rodičov možné aj mimo konzultačných hodín vo vopred dohodnutom čase a termíne.

Má vaše dieťa problémy v škole?

 • Oslovte triedneho učiteľa Vášho dieťaťa alebo vychovávateľky v ŠKD,
 • učiteľ skonzultuje Váš problém so špeciálnou pedagogičkou, alebo výchovným poradcom,
 • porozprávajú sa s Vami, pomôžu a usmernia,
 • poradia Vám, kde sa máte obrátiť o pomoc,
 • na základe výsledkov odborných vyšetrení sa určí najefektívnejší postup nápravy.

Najčastejšie prejavy problémov v učení

 • Žiak si pomaly  a ťažko osvojuje písmená, číta veľmi pomaly, mýli si ich, zamieňa, nečíta plynulo, domýšľa slová, nedodržiava interpunkčné znamienka, rýchlo číta bez porozumenia obsahu. Má  nechuť k čítaniu.

 • Píše nečitateľne, písmo má zlý sklon, rôznu veľkosť, vybočuje z riadku. Dieťa pri písaní vynecháva alebo zamieňa písmená, spája slová, vynecháva dĺžne a mäkčene, nestíha tempo pri písaní v škole.

 • Nechápe číslo, nezvláda slovné označovanie množstva a prvkov,  má problém s osvojením číselného radu, veľké problémy pri prechode cez desiatku, zamieňa si číslice.

 • Dieťa je nesústredené na jednu činnosť, vynakladáte priveľké úsilie a dieťa nezvláda učivo. Vidíte veľký rozdiel v zvládaní jednotlivých predmetov, napr. v matematike a v čítaní.

Cieľ  našej práce

Poskytujeme pravidelnú odbornú individuálnu pomoc žiakom so špeciálnymi individuálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Realizujeme individuálnu a skupinovú špeciálno-pedagogickú diagnostiku u žiakov s ťažkosťami v učení a v správaní,  kompletizuje dokumentáciu individuálne začlenených žiakov a dohliadame na používanie kompenzačných pomôcok.

Kto sú žiaci so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami?

1. žiaci so zdravotným znevýhodnením, t.j.

a.) žiaci so zdravotným postihnutím (s mentálnym postihnutím, so sluchovým postihnutím, so zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami, s viacnásobným postihnutím),

b.) žiaci chorí alebo zdravotne oslabení, žiaci s vývinovými poruchami (poruchou aktivity a pozornosti, s vývinovou poruchou učenia), žiaci s poruchou správania,

2. žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia,

3. žiaci s nadaním.

Práca so žiakmi:

 • pracujeme so žiakmi individuálne, skupinovo. Individuálnu špeciálno-pedagogickú reedukáciu  zameriavame na zmiernenie negatívneho vplyvu zdravotného znevýhodnenia na výchovno-vzdelávací proces.

 • Reedukačné hodiny u každého žiaka sú pravidelné, podľa rozvrhu,  prispôsobované výsledkom psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky a sú zamerané na oblasti, v ktorých majú žiaci deficity: techniku čítania, porozumenie čítanému textu, postrehovanie, rozvoj sluchového a zrakového vnímania, pravo ľavej a priestorovej orientácie, rozvoj slovnej zásoby a jazykového citu, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky, rozvoj predčíselných a číselných predstáv, základných matematických operácií a pod.

 • Medzi naše časté aktivity je pomoc žiakom zameraná na samotný proces vyučovania, kedy sa zúčastňujeme vyučovacieho procesu a pomáhame žiakom priamo na hodine.

 • Objasňujeme edukačný obsah, ktoré dieťa nepochopilo bežnými metódami,  vo  vyučovacom procese.

 • Diagnosticky sledujeme detí s problémami v učení a v správaní.

Spolupráca s rodičmi:

 • Poskytujeme individuálne konzultácie a poradenstvo rodičom žiakov s problémami v učení a v správaní a rodičom individuálne začleneného žiaka.
 • Spolupracujeme s rodičmi žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacím potrebami pri tvorbe individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu.

Spolupráca s učiteľmi:

 • Poskytujeme konzultácie  vyučujúcimi, hľadáme vhodný spôsobu práce so žiakom, rozbor jeho práce a aktivít  v učebnom procese.
 • Spolupracujeme s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho programu pre každého individuálne začleneného žiaka.

Spolupráca so špecializovanými zariadeniami

 • Spolupracujeme s poradenskými inštitúciami, predovšetkým s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPP ) vo Svidníku, CŠPP vo Svidníku, CPPP a P v Stropkove, CŠPP v Prešove.
ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI

ZELENÁ ŠKOLA

ZELENÁ ŠKOLA
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko