Zvoľ jazyk

Slovak English French German Greek Hungarian Italian Polish Russian Spanish
ISIC
Program DofE

KTO MA DNES SVIATOK

Sobota, 3. Jún 2023

Dnes má meniny Karolína
Zajtra má meniny Lenka

Kde nás najdete


MZ.I.stupeň

Plán práce vychádza zo základných pedagogických dokumentov:

-          POP  na šk. rok 2018/19

-          plán ZŠ na šk. rok 2018/19

-          zo ŠVP a ŠKVP  v 1., 2., 3., 4. ročníku ZŠ

I. Zloženie MZ:
Vedúca MZ :  Mgr. Helena Vaškaninová – triedna učiteľka 4. AZ

Členovia MZ :         Mgr. Slavka Pilipová – triedna učiteľka 2. BZ

Mgr. Igor Sagan -  triedny učiteľ 2. AZ

Mgr. Jana Nagajdová -  triedna učiteľka 3. AZ

Mgr. Ingrid Lukáčová - triedna učiteľka 3. BZ

Mgr. Mgr. Radka Cerulová- špeciálny pedagóg

Mgr. Lucia Smaržiková - triedna učiteľka 1. AZ

Mgr. Anna Suváková - vyučuje  HUV

Mgr. Rastislav Paňko – vyučuje TEV

Mgr. Tatiana Braslavská – vyučuje PRI, VYV

Ing. Ľudmila Michalovčiková – vyučuje PVC

Mgr. Robert Franko – vyučuje TSV

Mgr. Nikola Mihoková – vyučuje VLA

II. Úlohy plánu MZ vyplývajú z organizačných pokynov pre školský rok

2018/2019.Členovia MZ vo výchovno-vzdelávacom procese budú sa zameriavať na plnenie týchto úloh:

1. Skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu využívaním metód, ktoré spájajú učenie so životom, využívať zážitkové učenie.
2. Vo vyučovacom procese vo väčšej miere využívať IKT.
3. V edukačnom procese venovať pozornosť environmentálnej výchove, využitím medzi- predmetových vzťahov. Zvyšovať povedomie detí a žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete

4. Venovať pozornosť adaptácii žiakov prvákov na nové školské prostredie a spolupracovať s materskou školou.
5. Pozornosť venovať kvalite čítaniu s porozumením. Prierezovo využívať možnosti na rozvoj čítania s porozumením aj na ostatných vyučovacích predmetoch.

Využívať činnosť žiackej knižnice aj obecnej knižnice a tým zvyšovať čitateľskú gramotnosť žiakov. Formovať kladný vzťah detí a žiakov ku knihe a literatúre, organizovať súťaže v čitateľských zručnostiach.

6. Zvýšenú pozornosť venovať prístupu k vyučovaniu matematiky so zameraním na samostatnosť pri riešení úloh a rozvoj logického myslenia.

7. Systematickú pozornosť venovať protidrogovej výchove a zdravému životnému štýlu. Viesť žiakov k ochrane zdravia a prírody.

8. Rozvíjať a upevňovať písomný prejav žiakov.
9. Rozvíjať u žiakov schopnosť vyhľadávať a využívať pri vyučovaní rôzne druhy informácií. Osvojiť si metódy samostatného štúdia, prezentovanie informácií.
10. Zvýšenú pozornosť venovať žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Rešpektovať ich obmedzenia, ktoré sú podmienené ich postihnutím.
11. Výchovno-vzdelávacie problémy žiakov konzultovať s pedagogicko-psychologickou poradňou.
12. Vytvárať príjemné a estetické prostredie obohacujúce podnety žiakov.
13. Na hodinách telesnej výchovy využívať pobyt na čerstvom vzduchu.
14. Problémy žiakov / poruchy reči, poruchy správania / konzultovať s rodičmi, vytvárať spoločne podmienky na ich odstránenie.

15. Pripravovať žiakov na výtvarné, recitačné a matematické súťaže.
16. Skvalitňovať prácu učiteľov, zúčastňovať sa na seminároch a školeniach, rôznych formách priebežného vzdelávania.
17. Navštevovať divadelné, filmové a iné kultúrne podujatia podľa aktuálnej ponuky kultúrnych zariadení.

18. Uskutočniť zápis do 1. ročníka.

19.Vzájomnými hospitáciami učiteliek získať inšpirácie vo vyučovaní.

20. Priebežne dopĺňať učebné pomôcky do kabinetov 1. stupňa.

21. Na hodinách cudzieho jazyka venovať pozornosť inovatívnym metódam a formám výučby, ako sú napr. tvorba myšlienkových máp, projektové vyučovanie, metódy CLIL, TPR a hru ako motivačnú didaktickú metódu.

22. Dbať na správnu spisovnú komunikáciu, správne používať štátny jazyk, posilniť národné a regionálne povedomie.

23. Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov s dôrazom na zdravú výživu a prevenciu zdravia, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť a zvýšiť povedomie v oblasti označovania potravín.

III. Hlavné ciele:

Ciele činnosti MZ vychádzajú zo základnej filozofie školy, z jej dlhodobého plánu a aktuálnych potrieb. Prioritami činnosti budú:

• optimalizácia vyučovacieho procesu (kvalitný časovo-tematický plán s prvkami IKT, individuálny plán pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami,
• koordinácia činnosti MZ,
• modernizácia vyučovania prostredníctvom dostupných programov ( rôzne výukové softvéry),
• sledovanie psychohygieny žiakov s dodržaním výchovných a vzdelávacích štandardov pre jednotlivé ročníky,
• sledovanie nových trendov v pedagogike, nových učebníc a doplnkového výukového materiálu,

IV. Obsah činnosti MZ

Obsah činnosti MZ podľa jednotlivých funkcií, ktoré plní sa člení:

1. oblasť riadenia a organizácie
• v záujme zlepšenia metodických postupov pri vyučovaní uskutočňovať vzájomné konzultácie,
• venovať zvýšenú pozornosť pedagogickej diagnostike, žiakom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, ktorí sú integrovaní do bežných tried, výchovno - vzdelávacie problémy konzultovať so špec. pedagógom a výchovným poradcom,

• pokračovať v poradenskej a osvetovej činnosti pedagogických zamestnancov škôl pre zákonných zástupcov detí a žiakov zo SZP,

• rozšíriť formy spolupráce s rodičmi žiakov školy,
• viesť evidenciu inventáru materiálneho vybavenia kabinetu na 1.st, jazykovej učebne,

organizovať žiacke súťaže.

2. oblasť kontroly a hodnotenia
• pravidelne kontrolovať plnenie pridelených úloh, uskutočniť hospitácie podľa plánu hospitačnej činnosti, kontrolu zamerať na využívanie dostupných učebníc, učebných pomôcok a didaktickej techniky vo výchovno-vzdelávacom procese,

• sledovať čitateľskú gramotnosť, čitateľské kompetencie žiakov, formovať ich literárny vkus výberom vhodnej mimočítankovej literatúry, návštevou divadelných predstavení a pod.
• kontrolovať a analyzovať dosiahnuté výsledky vedomostí, zručností a návykov žiakov, vykonávať dôslednú analýzu zistení, venovať veľkú pozornosť testovaniu budúcich piatakov,

• pripraviť polročné a koncoročné písomné previerky na základe výkonných štandardov v danom ročníku,

• evidovať a sledovať žiakov so špeciálnymi edukačnými potrebami, ktorí sú integrovaní do bežných tried, resp. majú špecializované vyučovanie z vybraných predmetov,
• sledovať dochádzku žiakov zo sociálne slabších rodín,

• venovať pozornosť slabšie prospievajúcim žiakom,

3. oblasť vzdelávania
• podľa možnosti zvyšovať kompetenciu učiteľov v oblasti využívania IKT vo vzdelávaní žiakov, štúdium odbornej pedagogickej literatúry,
• uskutočniť vychádzky a exkurzie,
• spolupracovať s rôznymi inštitúciami obce (obecná knižnica, MŠ...),
• prezentácia dosiahnutých výsledkov ( web stránka školy, tlač),
• sledovať pedagogicko – metodické aktuality: nové publikácie na trhu, pedagogická tlač atď.
• štúdium odbornej pedagogickej literatúry,

• tvorba didaktických testov, príprava metodických, pracovných a kontrolných materiálov.

ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI

ZELENÁ ŠKOLA

ZELENÁ ŠKOLA
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko

OnLine

TOPlist