Zvoľ jazyk

Slovak English French German Greek Hungarian Italian Polish Russian Spanish
ISIC
Program DofE

KTO MA DNES SVIATOK

Utorok, 3. Október 2023

Dnes má meniny Stela
Zajtra má meniny František

Kde nás najdete


PK II.stupeň

Školský rok 2018/2019

PK spoločenskovedných predmetov

Vedúca PK: Mgr. Erika Saloňová

Zoznam členov PK spoločenskovedných predmetov v školskom roku 2018/2019

SJL   –   Mgr. Erika Saloňová, Mgr. Lenka Olejárová

ANJ  –   Mgr. Angelika Hanusová,  Mgr. Igor Sagan Mgr. Lucia Smaržíková, Mgr. Jana

Tyčová, Mgr. Helena  Vaškaninová,

NEJ  –   Mgr. Tatiana Braslavská

RUJ  –   Mgr. Lenka Olejárová,

DEJ   –  Mgr. Mgr. Róbert Franko, Mgr. Nikola Mihoková

OBN –   Mgr. Tatiana Braslavská

HUV –   Mgr. Anna Suváková

VUM –   Mgr. Anna Suváková

VYV  –  Mgr. Tatiana Braslavská

TEV –    Mgr. Róbert Franko, Mgr. Rastislav Paňko

ETV  –   Mgr. Nikola Mihoková, Mgr. Tatiana Braslavská

Plán práce PK spoločenskovedných predmetov vychádza zo základných pedagogických dokumentov:

- POP na školský  rok 2018/19

-  plán ZŠ na školský rok 2018/19

-  štátny vzdelávací program

-  inovovaný ŠVP pre 8. ročník

-  učebné osnovy, štandardy a námety členov PK spoločenskovedných predmetov

Hlavné úlohy pre šk. rok 2018/2019

Plán práce PK vychádza zo základného pedagogického dokumentu - Štátny vzdelávací program  / Školský zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov /  a z inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu, podľa ktorého postupujú žiaci 8. ročníka. Plán práce PK nadväzuje tiež na činnosť PK z minulého šk. roka, zohľadňuje úlohy výchovno-vzdelávacieho programu, plánu práce školy a pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR na školský rok 2018/2019.   Počas školského roka bude dopĺňaný o aktuálne úlohy. Budeme sa orientovať na realizáciu priorít výchovy a vzdelávania zadefinované v Národnom programe výchovy a vzdelávania SR a plne rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa.

Ďalšie úlohy plánu PK :

b/ zefektívnenie vzdelávacej činnosti

c/ zvýšenie odbornej a metodickej prípravy členov PK

d/ zvýšená pozornosť  talentovaným žiakom

d/ skvalitnenie práce so slabo prospievajúcimi žiakmi

e/ venovať pozornosť žiakom s IVVP

f/ spolupracovať s PK prírodovedných predmetov a MZ 1. - 4. roč. s cieľom vytvoriť podmienky  na plynulý prechod žiakov do 5. ročníka.

Vyučujúci v jednotlivých predmetoch  budú prehlbovať jazykovú výchovu, skvalitňovať písomný prejav a jeho estetickú podobu, prehlbovať estetické cítenie, krásu umeleckého slova či diela, rozvíjať schopnosti a osvojiť vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu, pomáhať žiakom v procese sebauvedomovania a sebaúcty, rozvíjania tolerancie a zodpovednosti ako základných podmienok humánnych vzťahov medzi pohlaviami, viesť ku schopnosti kritického a nezávislého myslenia, k zdravému sebavedomiu a národnej hrdosti, poskytovať kvalitnú úroveň vo všetkých  spoločenskovedných predmetoch a vhodne využívať modernizáciu vyučovacích metód, venovať pozornosť talentovaným žiakom, pripravovať žiakov na prijímacie pohovory, prednes, literárne súťaže, vedomostné súťaže, voliť individuálny prístup k integrovaným a slabo- prospievajúcim žiakom. Dôležitou úlohou bude tiež zapájanie  žiakov do mimoškolských aktivít, ako sú záujmové krúžky, predmetové  súťaže / vrátane olympiád /, športové a kultúrne činnosti, exkurzie... Cieľom je  dosiahnuť  takú úroveň rečových zručností, aby žiaci zvládli primerane a správne každú komunikatívnu situáciu,  hovorovú i odbornú.

Konkrétne úlohy pre jednotlivé predmety

Slovenský jazyk a literatúra

-  rozvíjať u žiakov národné povedomie a cítenie, národnú hrdosť a vlastenectvo

-  pestovať u žiakov vzťah k ľudovým tradíciám

-  uplatňovať komunikatívny prístup, vzbudzovať v žiakoch záujem o čítanie literatúry v

slovenskom jazyku, o návštevu knižníc, divadelných predstavení a iných kultúrnych

podujatí

-  zvyšovať úroveň čítania s porozumením, zlepšovať schopnosť reprodukcie prečítaného

textu, dbať  o správnu intonáciu a tempo čítania

-  venovať pozornosť nácviku pravopisu a grafickej úprave žiackych prác

-  uplatňovať  medzipredmetové vzťahy a prierezové témy

-  zapojiť sa do systému periodického testovania žiakov – Komparo, výsledky vyhodnotiť a

podať o nich informácie na pedagogickej rade

-  zvýšiť kvalitu prípravy žiakov na celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka zo

slovenského  jazyka – Testovanie 9 a pripraviť žiakov na Testovanie 5.

-  venovať zvýšenú pozornosť príprave žiakov 9. ročníka prijímacie pohovory na SŠ

-  učiť žiakov pracovať so slovníkmi

-  dodržiavať počet predpísaných písomných prác, diktátov a testov a systém hodnotenie

-  zorganizovať výchovné koncerty, besedy, kvízy a výstavy kníh v rámci vyučovania SJL

-  pripravovať žiakov na recitačné a literárne súťaže

-  zefektívniť prácu školskej knižnice, doplňovať žiacku knižnicu o nové knihy,

-  v súvislosti s Medzinárodným mesiacom školských knižníc na podporu čítania sa zapojiť

so  žiakmi do slovenského projektu Záložka do knihy a do projektu Medzinárodný deň

školských knižníc

Cudzie jazyky

-  vo vyučovaní cudzích jazykov rozvíjať komunikatívnosť

-  dosiahnuť, aby žiaci boli schopní viesť konverzáciu v cudzom jazyku a dorozumieť sa v

cudzojazyčnom prostredí podľa im stanovenej úrovne jazykových zručností

-  vzbudzovať u žiakov záujem o anglicky a nemecky hovoriace krajiny

-  učiť žiakov pracovať so prekladovými a výkladovými slovníkmi

-  uplatňovať medzipredmetové vzťahy a prierezové témy

-  na vyučovacích hodinách využívať zvukové a video nahrávky, autentické a doplnkové

texty, jazykové časopisy

-  využívať prácu s PC, internetom, interaktívnymi CD a formu prezentácií učiva na

interaktívnej tabuli

-  pri čítaní s porozumením a hovorení klásť dôraz na správne vyjadrovanie sa, intonáciu a

tempo reči

-  pri počúvaní s porozumením klásť dôraz na zvýšenú koncentráciu, správne zachytenie

počutého textu, pochopenie jeho významu a správnu reprodukciu

-  zapájať žiakov do tvorby projektov, práce žiakov vystavovať, okrem ich jazykovej

správnosti  hodnotiť aj ich snahu a čas venovaný príprave projektov

-  pripravovať žiakov na jazykové olympiády a dosiahnuť ich úspešné absolvovanie

-  rozvíjať jazykové zručnosti u nadaných žiakov

Občianska náuka

-  formovať mravné vedomie žiaka, rozvíjať tvorivé myslenie a národné povedomie žiaka

-  reprezentovať požiadavky školy

-  zamerať sa na všestranný rozvoj osobnosti žiaka

-  formovať vzťah žiaka k svetu, aby stanovené hodnoty prijímal, reagoval na ne, akceptoval

ich, integroval a zvnútornil sa s nimi

Dejepis

-  vo vyučovaní aplikovať zážitkovosť, organizovať exkurzie, tematické besedy a kvízy

-  využívať encyklopédie, historické pramene, médiá, prácu s PC, internetom, formu

prezentácií učiva  prostredníctvom dataprojekcie a interaktívnej tabule

-  učiť žiakov vyhľadávať a spracúvať informácie z rôznych prameňov

-  uplatňovať medzipredmetové vzťahy a prierezové témy

-  učiť žiakov premýšľať o hodnotách života, rozvíjať kritické myslenie, úctu a toleranciu k

názorom druhých

-  predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu v súlade s

Chartou základných ľudských práv a slobôd

-  bojovať proti kriminalite, fajčeniu a alkoholizmu

-  organizovať návštevy múzeí a galérií

Hudobná výchova

Poslaním hudobnej výchovy je rozvíjanie elementárnych hudobných schopností a prebúdzanie trvalého pozitívneho vzťahu k hudbe, ale aj

-  rozvíjať elementárne hudobné schopnosti a prebúdzanie trvalého pozitívneho vzťahu

k hudbe

-  podchytiť záujem detí o hudobnú činnosť a vhodnými formami podnecovať rozvoj ich

hudobnosti

-  smerovať k estetickej, mravnej a citovej kultivácii osobnosti dieťaťa,

-  rozvíjať fantáziu, podnecovať originalitu

-  rozvíjať vyššie city

-  podnecovať samostatnosť, záujmy, motiváciu, dokončenie činnosti

-  utvárať pozitívny vzťah k umeniu, prírode

Výchova umením

- nadobudnú schopnosť uplatňovať nadobudnuté vedomosti pri aktívnom vnímaní a

obsahovom  sprístupňovaní umeleckých diel,

-  spoznajú najvýznamnejších slovenských a svetových tvorcov diel rôznych umeleckých

druhov a ich interpretov, diela typické pre kľúčové  tendencie súčasného umenia, ako aj

diela  charakterizujúce štýlové znaky historických epoch,

-  spoznajú najdôležitejšie vlastnosti vyjadrovacích prostriedkov rôznych umení, technické

postupy, nástroje a médiá;

-  na základe spoznávania a osvojovania si umeleckej výpovede domácich diel (výtvarných,

hudobných, literárno-dramatických) v kontexte  s európskou kultúrou získavajú úctu ku

tvorcom a dielam svojej krajiny;

-  na základe svojich činností v tomto predmete získavajú schopnosť vyjadrovať svoje

emócie, vzťahy a postoje, teda komunikovať umeleckými  prostriedkami,

-  nadobudnú schopnosť otvorene prijímať, hodnotiť a oceňovať umelecké diela a umelecké

prejavy vlastného národa, ale i iných  národov a etník,

-  dokážu analyzovať, porovnávať a syntetizovať poznatky a podnety z prírodných vied,

geografie, histórie, etiky, literatúry, cudzích jazykov a  vyhodnocovať ich vplyv na umenie,

-  dokážu vytvárať projekty, v ktorých budú syntetizovať vlastné i prevzaté nápady z

jednotlivých umeleckých oblastí

Etická výchova

Vo vyučovaní etickej výchovy:

- poskytnúť žiakom impulzy a pozitívne skúsenosti, ktoré podporujú základnú dôveru,

autonómiu  a iniciatívu

- umožniť im osvojiť si základné komunikačné zručnosti, základné úkony spoločenského

správania,  učiť ich pozitívne hodnotiť seba aj druhých, tvorivo riešiť každodenné situácie v

medziľudských  vzťahoch

- vysvetliť žiakom pojmy empatia, asertivita, spolupráca a prosociálne (sociálne pozitívne)

správanie

- umožniť žiakom osvojiť si ďalšie sociálne zručnosti, napr. vyjadrovanie citov, empatie,

asertívne správanie

- umožniť žiakom osvojiť si základné postoje, ktoré podmieňujú kultivované dospievanie,

učiť ich poznávať sám seba, objavovať svoju identitu, rozvíjať sebaoceňovanie

- spoznávať a osvojovať si práva a povinnosti v rodine, učiť sa kultivovane prejaviť svoj

názor,  postupne preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia, zároveň však rešpektovať

rodičov a viesť s nimi konštruktívny dialóg

- umožniť žiakom uvedomiť si svoju sexuálnu identitu, chápať pozitívne hodnoty

priateľstva, lásky, manželstva a rodiny, uvedomiť si riziká spojené s predčasným

sexuálnym životom zdôvodniť základné mravné normy, zaujať správny postoj k otázkam

súvisiacim so sexualitou

- rozvíjať u žiakov pozitívny postoj k postihnutým, chorým, a iným skupinám obyvateľstva,

ktoré potrebujú pomoc a porozumenie

- vysvetliť žiakom základné pojmy súvisiace s voľbou životných cieľov, svetonázorom,

náboženstvom, etickými hodnotami a normami

- umožniť žiakom pochopiť základné etické problémy súvisiace s ekonomickými hodnotami,

pravdou a dobrým menom

-  vysvetliť žiakom základné pojmy súvisiace s ochranou prírody a životného prostredia

-  učiť žiakov rešpektovať ľudí s inými názormi, zároveň však ostať sám sebou; formulovať

svoje životné ciele, byť odolný voči nevhodným ponukám, ostať slobodný od závislostí,

ktoré  znehodnocujú a ohrozujú náš život

-  rozvíjať u žiakov povedomie vlastnej dôstojnosti a hodnoty ľudskej bytosti, v tomto

zmysle byť schopný kriticky hodnotiť masmediálne vplyvy, vychovať kritického diváka.

Telesná výchova

-  stimulovať  reč a myslenie počas telovýchovných  činností,

-  podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti,

-  podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách,

-  formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, športu,

-  kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela,

-  vytvárať podmienky pre optimálny rozvoj zdravotne orientovanej zdatnosti,

-  podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie,

-  uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti.

Mimovyučovacie aktivity:

 1. Holokaust – besedy, nástenka, film
 2. Záložky spájajú
 3. Deň európskych jazykov
 4. Medzinárodný deň školských knižníc
 5. Rozvoj čitateľskej gramotnosti
 6. Ekologické aktivity
 7. Rozvoj finančnej gramotnosti
 8. Príprava na testovanie piatakov a deviatakov, predmetové súťaže a olympiády
 9. Šaliansky Maťko
 10. Európa v škole
 11. Prečo mám rád slovenčinu, Slovensko – posilňovať národnú hrdosť detí
 12. Hviezdoslavov Kubín
 13. Marec – mesiac knihy
 14. Deň Zeme
 15. Besedy na aktuálne témy a podľa plánu jednotlivých vyučujúcich
 16. Multikultúrna výchova
 17. Zdravý životný štýl
 18. Krúžková činnosť

ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI

ZELENÁ ŠKOLA

ZELENÁ ŠKOLA
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko

OnLine

TOPlist