Zvoľ jazyk

Slovak English French German Greek Hungarian Italian Polish Russian Spanish
ISIC
Program DofE

KTO MA DNES SVIATOK

Utorok, 3. Október 2023

Dnes má meniny Stela
Zajtra má meniny František

Kde nás najdete


Koordinátor environmentálnej výchovy

Koordinátor environmentálnej výchovy

Možnosť zachovania života na Zemi sa stáva globálnym problémom. V tejto súvislosti aj Štátny vzdelávací program uvádza prierezovú tému Environmentálna výchova naliehavo.

Ťažiskom environmentálnej výchovy na Spojenej škole vo Svidníku je preto viesť k zmene postoja k životu a životnému prostrediu, napomôcť utváraniu harmónie medzi človekom a prírodou, medzi spoločnosťou a životným prostredím.

Environmentálna problematika nie je pre našu školu už žiadnou neznámou. V tejto oblasti realizovala viacero náročných úloh a zaujímavých aktivít (v rámci úspory energií je to najmä vlastná kotolňa, zavedenie úsporných svietidiel, zber používaných mobilov, elektrospotrebičov a batérií, zapájanie sa do aktivít s názvom Recyklohry, Mladí reportéri a i.)

So zámerom lepšie realizovať environmentálnu výchovu sa naša škola v šk. roku 2011/2012 zapojila do certifikačno-vzdelávacieho programu Zelená škola, ktorý na Slovensku začal svoju činnosť v roku 2004 pod záštitou Centra environmentálnych aktivít a koordinuje ho Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Vedúcu úlohu v tomto program zohrávajú žiaci, ktorí sú členmi tzv. Kolégia Spojenej školy (Kolégium Zelenej školy) a sú iniciátormi a garantmi množstva aktivít spojených s konkrétnou environmentálnou témou.

Všeobecným cieľom aktivít programu je rozvíjanie vzájomnej spolupráce a kritického myslenia vedúce ku konkrétnym environmentálnym zmenám vo svojom najbližšom okolí, ale i zapojiť a osloviť ostatných. Žiaci tak môžu zavrhovať a realizovať zmeny v okolí školy i v samotnej budove školy (ako a čo separovať, ako šetriť vodou, plynom či elektrickou energiou a pod.).

Konkretizovaným cieľom školy v aktuálnom certifikačnom období je zamerať sa na ochranu zdrojov pitnej vody a na obmedzenie produkcie odpadu z plastových fliaš znižovaním spotreby nápojov balených v plaste a zvyšovaním pitia vody z vodovodu. Pre tento zámer sme sa rozhodli po vykonaní environmentálneho auditu, t. j. po analýze a zhodnotení súčasného stavu školy.

V zahraničí je tento program známy pod názvom Eco-Schools a pre svoju praktickosť vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju má uznanie OSN.

Význam environmentálnej výchovy preto vidíme v:

  • poznávaní zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi a chápaní súvislostí vo vzťahu: ľudská populácia a životné prostredie (napr. exkurzie v skládkach, zberných dvoroch, čističkách odpadových vôd),
  • porozumení súvisu medzi lokálnymi a globálnymi problémami (prevažne medzipredmetové vzťahy vo vyučovacom procese, prezentácie žiakov, prednášky),
  • realizovaní možných zmien v kontexte vlastnej zodpovednosti a schopnosti (prevažne praktická činnosť v rámci vyučovania i mimo neho – program Zelená škola, krúžková činnosť a príležitostná pro-environmentálna činnosť.

Ing. Milan Tchir, koordinátor environmentálnej výchovy

ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI

ZELENÁ ŠKOLA

ZELENÁ ŠKOLA
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko

OnLine

TOPlist