Zvoľ jazyk

Slovak English French German Greek Hungarian Italian Polish Russian Spanish
ISIC
Program DofE

KTO MA DNES SVIATOK

Utorok, 3. Október 2023

Dnes má meniny Stela
Zajtra má meniny František

Kde nás najdete


Výchovny poradca SŠ

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCU

Škola: Spojená škola vo Svidníku

Výchovný poradca: Mgr. Lenka Macková

Stále úlohy výchovného poradcu, z ktorých sa tvorí plán na príslušný školský rok 2020/ 2021

Úlohou výchovného poradcu na škole je:

1. Poskytovať individuálne poradenské služby pre žiakov, rodičov a vyučujúcich so

zameraním na rozhodovací proces, osobné predpoklady, možnosti a podmienky

štúdia na vysokej škole alebo zaradenie sa do pracovného pomeru.

2. Prostredníctvom učiteľov vyhľadávať všetky výchovno- vzdelávacie problémy

školy.

3. Napomáhať žiakom pri riešení osobného, osobnostného a profesijného vývinu a

orientácie.

4. Pracovať v systéme prevencie sociálno- patologických javov ( spolupráca s

koordinátorom sociálno- patologických javov)

5. Koordinovať výchovný proces školy a sprostredkovať servisné služby škole:

pedagogické, psychologické, informačné, sociálno- právne, medicínske,

sociologické a iné.

6. Spolupracovať s rôznymi subjektami a inštitúciami, ktoré sa podieľajú na výchove

a vzdelávaní.

7. Poskytovať metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom školy,

žiakom a ich zákonným zástupcom.

K uvedeným úlohám smeruje ich praktické naplnenie.

KONZULTÁCIE:

1. Príprava na štúdium na vysokej škole

2. Príprava na zaradenie sa do pracovného pomeru

3. Úloha rodičov pri rozhodovaní sa žiakov, zabrániť negatívnym vplyvom

rodiny

4. Poradenstvo pre rodičov žiakov s poruchami učenia a správania

INFORMÁCIE:

1. Prehľad o vysokých školách

2. Prehľad o možnostiach zamestnania

3. Prehľad o žiakoch s výborným prospechom

4. Prehľad o žiakoch so slabým prospechom

5. Prehľad o talentovaných žiakoch

BESEDY:

1. Omamné látky a ich zneužívanie

2. Zdravá výživa a zdravý životný štýl

3. Úrad práce a zamestnanosť

4. Tolerancia a diskriminácia

5. Šikanovanie

PROPAGÁCIA:

1. Stála výstava informačných a metodických materiálov o vysokých školách

2. Využitie tlače

3. Tematické nástenné noviny

EVIDENCIA:

1. Evidencia žiakov končiacich ročníkov

2. Evidencia žiakov so zníženou pracovnou schopnosťou- zdravotným

znevýhodnením

3. Evidencia žiakov s poruchami správania

4. Evidencia žiakov s poruchami učenia

5. Evidencia žiakov uchádzajúcich sa o štúdium na vysokých školách

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA V

ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

V školskom roku 2020/2021 sa bude na výchovný poradca na Spojenej škole vo Svidníku riadiť plánom práce vychádzajúcim z analýzy skúseností a poznatkov z minulého školského roka.

Pre prácu výchovného poradcu sú podkladom Pedagogicko- organizačné pokyny Ministerstva školstva SR na školský rok 2013/2014, vyhláška MŠ SR č. 43/1996 Z. z. o výchovnom poradenstve a o poradenských zariadeniach, zákon č. 318/2008 o maturitných skúškach a Metodický pokyn č. 2/2005- 01 zo dňa 22. júla 2005 o optimalizácii a humanizácii

práce výchovného poradcu strednej školy. Práca výchovných poradcov bude rešpektovať tiež ciele vytýčené v pláne práce školy a usmernenie Odboru školstva ŢSK zo dňa 11. 06. 2007.

Stále úlohy výchovného poradenstva:

1. Priebežne zviditeľňovať školu formou informovania o akciách organizovaných

školou v miestnych periodikách, prípadne v televízii.

2. Klásť zvýšený dôraz na informovanie o možnostiach štúdia na našej škole a

na nábor študentov deviatych ročníkov.

3. Monitorovať výchovno- vzdelávacie výsledky žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami ako sú telesné, zrakové a sluchové postihnutia,

vývinové poruchy učenia a vývinové poruchy správania. Zintenzívniť

spoluprácu školy so školskými poradenskými zariadeniami Prešovského kraja.

4. Realizovať školskú integráciu v zmysle ustanovení Metodického usmernenia

MŠ SR č.3/2006- R zo dňa 24. 01. 2006.

5. Pracovať so žiakmi s problémovým správaním a slabým prospechom formou

osobných pohovorov.

6. Využívať triednické hodiny vo všetkých ročníkoch i formách štúdia na

preventívne pôsobenie voči nežiaducim spoločenským javom- fajčenie,

konzumácia alkoholu, užívanie drog, šikanovanie.

7. Venovať zvýšenú pozornosť prejavom delikventného správania a šikanovania

žiakov- pri eliminácii prejavov postupovať v zmysle ustanovení Metodického

usmernenia MŠ SR č. 7/2006- R zo dňa 28. 03. 2006.

8. V spolupráci s vyučujúcimi ETV, OBN (ale aj s ostatnými pedagogickými

pracovníkmi) viesť žiakov k rozpoznaniu a následnému odmietaniu šikanovania,

násilia, všetkých foriem diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu,

nacionalizmu a ostatných prejavov intolerancie.

9. V rámci výchovy sústrediť pozornosť žiakov na hodnotovú orientáciu, ktorá

prispeje k zlepšeniu medziľudských vzťahov v našej spoločnosti.

10. Podchytiť žiakov s osobnostnými problémami, zabezpečiť im odbornú

poradenskú pomoc psychológa alebo špeciálneho pedagóga a tak predchádzať

tomu, že sa budú pri hľadaní pomoci orientovať nesprávnym smerom.

11. Spolupracovať s koordinátorom prevencie drogových závislostí a iných sociálno-

patologických javov na škole. Kooperovať pri organizovaní akcií v súlade

s Národným programom boja proti drogám a Koncepciou prevencie drogových

závislostí v rezorte školstva.

12. Koncentrovať sa na včasné podchytenie rizikových prejavov v správaní žiakov

a zároveň na ich reedukačné, poradenské a terapeutické korigovanie (v

spolupráci s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi v jednotlivých

triedach).

13. Pri práci s problémovými žiakmi využívať spoluprácu s pedagogicko-

psychologickou poradňou vo Svidníku.

14. Sledovať žiakov, ktorí sa hlásia k rôznym zakázaným sektám a

hnutiam (skíni), upozorňovať ich na dôsledky ich konania, klásť dôraz na

výchovu k právnemu vedomiu, demokracii, mravným hodnotám a prosociálnemu

cíteniu.

15. Pri posudzovaní plnenia povinnej školskej dochádzky neospravedlnenú

neprítomnosť žiaka v škole v rozsahu viac ako 15 vyučovacích hodín v

mesiaci hlásiť obci a odboru sociálnych vecí a rodiny príslušného úradu práce.

16. Získavať informácie o problémoch mladistvých a o ich prevencii (akcie organizované MPC Prešov, odborná literatúra, tlač, elektronické médiá).

17. Viesť rodičov k aktívnejšej spolupráci s pedagógmi nielen vo vzdelávacej, ale i

vo výchovnej oblasti. V prípade výskytu nežiaducich javov zabezpečiť žiakovi

a rodičovi účinnú odbornú pomoc.

18. Spolupracovať s výchovnými poradcami zo ZŠ a SŠ vo Svidníku.

19. Podieľať sa na organizácii Dní otvorených dverí v SOŠP.

20. Žiakom končiacim štúdium na našej škole poskytovať informácie o

možnostiach ďalšieho štúdia.

21. Starať sa o informačnú tabuľu výchovného poradenstva, pravidelne ju dopĺňať

o najnovšie informácie- o možnostiach štúdia na vysokých školách, o

možnostiach pomaturitného alebo nadstavbového štúdia, o možnostiach

zamestnania, o protidrogovej kampani a o rôznych aktivitách, aktualitách a

zaujímavostiach.

22. Pracovať v komisii pre plán výkonov a v prijímacej komisii.

23. Pracovať v Rade rodičov.

24. Zúčastňovať sa školení s tematikou výchovného poradenstva organizovaných

MPC Prešov

25. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa zabezpečovať ochranu detí pred

sociálno- patologickými javmi, aktívne konať v prípade, že dieťa je fyzicky

alebo psychicky týrané.

26. Podieľať sa na organizovaní akcií pre študentov a sprostredkovať účasť

našich študentov na akciách organizovaných mestom.

27. Realizovať besedy s lekármi, resp. psychológmi v snahe o prevenciu

rizikového správania sa v rámci dospievania a plánovaného rodičovstva.

 

ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI

ZELENÁ ŠKOLA

ZELENÁ ŠKOLA
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko
Ja-Slovensko

OnLine

TOPlist