ŽIACKE ZASTUPITEĽSTVO SPOJENEJ ŠKOLY Tlačiť
Streda, 18 November 2020 11:11

ŽIACKE ZASTUPITEĽSTVO SPOJENEJ ŠKOLY

Pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej samosprávy nás pani primátorka, Marcela Ivančová, pozvala dňa 21. septembra na stretnutie riaditeľov, učiteľov a zástupcov žiakov jednotlivých škôl vo Svidníku. Všetkých prítomných oslovila so zaujímavou ponukou - zapojiť sa do realizácie myšlienky Detského mestského zastupiteľstva. Prioritnou úlohou tohto zastupiteľstva je realizácia návrhov, zlepšení, inovácií ako aj riešenie aktuálnych problémov svidníckej samosprávy. Zároveň by malo čo najvernejšie odzrkadľovať skutočnú prácu a zasadnutie zastupiteľstva. Nové námety, myšlienky a idey majú predkladať členovia našich troch komisií:

  1. Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy
  2. Komisia životného prostredia
  3. Komisia pre vzdelávanie, kultúru, šport a mládež

Projekt detského zastupiteľstva plánujeme realizovať na hodinách dejepisu a občianskej náuky po návrate žiakov do škôl alebo formou online meetingov prostredníctvom platformy Microsoft Teams. Našim základným cieľom je vzájomná spolupráca žiakov, otvorená a konštruktívna diskusia, výmena skúseností a hľadanie nových kreatívnych nápadov, na základe ktorých si budú žiaci rozvíjať kritické myslenie, princípy kooperácie, zodpovednosti a tolerancie. Tí, ktorí prejavia najväčšie nadšenie a originalitu pri predkladaní konkrétnych návrhov a riešení problémov samosprávy mesta budú následne zaradení do jednotlivých školských komisií. Ich úlohou je pomáhať pri práci trom poslancom zvoleným z radov žiakov, ktorí budú našu školu zastupovať na mestskom zastupiteľstve:

  1. Tadeáš Harvilko 6. AZ
  2. Katarína Vygodová 7. AZ
  3. Ľudmila Lukáčová  8. AZ

Podporovať spokojnosť detí v školách môžeme aj tak, že budeme počúvať ich názory. Veríme, že inovatívne návrhy a riešenia našich žiakov pomôžu samospráve mesta Svidník zlepšiť jej celkové fungovanie. Demokratickými princípmi ich budeme viesť k zlepšovaniu školského prostredia a kultúry a naučíme ich, že ak urobia niečo dobré, tak dobro okolo nich začne pribúdať, nielen v ich srdci, v rodine, v škole, ale v celom vesmíre.

Mgr. Nikola Mihoková

Mgr. Tatiana Braslavská