POKROKY SPOJENEJ ŠKOLY V SYSTÉME VZDELÁVANIA Tlačiť
Piatok, 11 December 2020 15:57

POKROKY SPOJENEJ ŠKOLY V SYSTÉME VZDELÁVANIA

Súčasná pandemická situácia negatívne ovplyvňuje naše životy prakticky vo všetkých oblastiach. Citlivo to všetci vnímame aj pri vzdelávaní našej mladej generácie. Po prerušení prezenčnej formy vyučovania – pre stredoškolákov od 12. októbra a pre II. stupeň ZŠ od 26. októbra - v Spojenej škole sme prešli na tzv. „covidový“ rozvrh. Týmto spôsobom sa celkovo vzdeláva 123 žiakov na II. stupni ZŠ a 131 študentov strednej školy.

Na základe získaných skúseností, po absolvovaní dištančného vzdelávania v minulom školskom roku, sme pristúpili k nastaveniu jednotných  pravidiel. Žiaci majú stanovený pevný rozvrh, v priemere 15 hodín týždenne v každom ročníku, a výučba prebieha prostredníctvom školského informačného systému Edupage a aplikácie Microsoft Teams. Na rozdiel od iných aplikácií umožňuje táto aplikácia zabezpečenú komunikáciu medzi učiteľmi a žiakmi bez možnosti prístupu iných osôb. Žiaci môžu na vypracovanie zadaných úloh používať Office 365, ku ktorému majú bezplatný prístup cez internet vo svojich počítačoch.

So žiakmi, ktorí nemajú prístup na internet (asi 5 %), komunikujeme formou zasielania pracovných listov, ktoré vypracujú v týždenných intervaloch. Zároveň v našej škole prebieha dištančná forma výučby pre 10 detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pod vedením špeciálnych pedagógov a pedagogických asistentov v predmete RŠF (rozvoj špecifických funkcií) v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“.

Keďže naším prvoradým cieľom je pomôcť žiakom, aby sa aj naďalej mohli kvalitne vzdelávať, z dotácií Ministerstva školstva sme pre nich zakúpili učebnice a pracovné zošity. Nákupom ďalších 15 notebookov, 10 vizualizérov a 31 tabletov zo zdrojov MŠVVaŠ SR sa vytvorili nové možnosti aj v oblasti dištančného vzdelávania. A preto sme vďační za odbornú prácu nášho školského informatika, ktorý celý systém on-line vzdelávania „naštartoval“ a veľmi ochotne dohliada na technické zabezpečenie výučby.

V kontakte však nie sme len so žiakmi, ale aj s ich rodičmi. Dôkazom toho sú aj triedne rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnili v jednotlivých triedach druhého stupňa ZŠ online prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams za prítomnosti pani riaditeľky, pani zástupkyne, triednych učiteľov, rodičov a žiakov. Všetci prítomní tak mohli predostrieť svoje postrehy, námety, návrhy či pripomienky nielen k dištančnému vyučovaniu na našej škole. Rodičia veľmi privítali možnosť vyjadriť svoj názor a ocenili záujem školy neustále skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces.

Rozhodnutie, že žiaci 2. stupňa ZŠ a stredoškoláci sa do škôl vrátia najskôr až po novom roku, berieme ako fakt, ktorý musíme akceptovať. Keďže máme od žiakov dostatočnú spätnú väzbu, vyučovanie a odovzdávanie vypracovaných zadaní je systematické, hodnotenie a klasifikácia je priebežné, nevidíme v tom neriešiteľný problém a tešíme sa na nich v januári.

Naši žiaci si spoločné „videohodiny“ pochvaľujú, pripravujú sa na vyučovanie, komunikujú s vyučujúcimi aj medzi sebou. Zapájajú sa do prebiehajúcich on-line súťaží (Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, Pytagoriáda, Dejepisná olympiáda). Dokonca aj aktivity pri realizácii projektu z dotácie ministerstva školstva „Rusínske srdce“ realizujeme aj vo virtuálnom priestore – čítanie so spisovateľkou Ľudmilou Šandalovou, imatrikulácia prvákov, vianočné  pozdravy. Samozrejme, že nám chýba osobný kontakt a spoločné chvíle strávené v kolektíve. Veríme, že sa to čoskoro zmení a k blížiacim sa vianočným sviatkom želáme všetkým pevné zdravie, porozumenie, ľudskú spolupatričnosť, šťastie a lásku.

Kolektív pedagógov Spojenej školy