Správy

Spojená škola, Centrálna 464,
089 01 Svidník SLOVENSKO

+421(54)788 20 40
.

Robert FULGUM

Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám...

Návštevy: 162

Jedálny lístok od 15.04.2024

 

Zásady zostavovania jedálnych listov

 OZNAM pre stravníkov v školskej jedálne!

 
STREDNÁ ŠKOLA
 

V školskom roku 2023/2024 sa budú platby za obedy realizovať pravidelnou mesačnou platbou

na  ČISLO ÚČTU  IBAN ŠJ   SK84 8180 0000 0070 0051 7087 do  25.mesačne vopred.

Prvá platba           25.8.2023

Posledná platba   24.5.2024

Stravníci          SŠ         40,- €

Do poznámky uveďte, meno, priezvisko a triedu žiaka.

                        SŠ         1,90 € cena jedného obeda + 0,10 € réžia za jeden odobratý obed

Upozorňujeme stravníkov, aby si platby za obedy zaplatili vopred, v opačnom prípade nebudú na stravu prihlásení!

Vyhlasovanie do 14.00 hod. deň  vopred.

Vyúčtovanie sa uskutoční v júli 2024.

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Dotácia na stravu sa bude aj naďalej od 1. 9. 2023 poskytovať vo výške:


I.st 2,10 eur/každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na prvom stupni a odobralo obed (za vyučovanie v základnej škole sa pritom považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole),


II.st 2,30 eur/každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole na druhom stupni a odobralo obed (taktiež platí, že sa za vyučovanie považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole).

 IBAN ŠJ   SK84 8180 0000 0070 0051 7087


Každý zákonný zástupca dieťaťa bude musieť uhradiť 30,00 eurovú zálohovú platbu za obedy na jedno dieťa.
Platbu je potrebné zrealizovať k 15.8.2023.
Zo zálohovej platby sa bude sťahovať poplatok za obed vtedy, ak sa neuplatní dotácia. Zároveň sa z poplatku sťahujú režijné náklady na obed.

Štát nastavil podmienky bezplatných obedov tak, že dotáciu na obed poskytne iba vtedy, ak je žiak v škole a odoberie stravu v ŠJ. V prípade prečerpania (neodhlásenie žiaka zo stravy počas neprítomnosti v škole, neodobratie stravy žiakom v ŠJ, vyčerpané režijné náklady), je potrebné zábezpeku opäť uhradiť.
Pokiaľ zdravotný stav dieťaťa na základe posúdenia ošetrujúceho lekára vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nezabezpečuje diétne jedlo, zriaďovateľ vyplatí dotáciu zákonnému zástupcovi dieťaťa (alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu).
ŠJ neposkytuje svojim stravníkom službu spojenú s výdajom stravy do obedára.